Nino Vela obratio se priopćenjem zbog probleme na Karepovcu

Zamjenik gradonačelnika Splita Nino Vela obratio se priopćenjem u kojem se osvrnuo na probleme s izvođačima radova na Karepovca
veča3 (1)

Zamjenik gradonačelnika Splita Nino Vela obratio se priopćenjem u kojem se osvrnuo na probleme s izvođačima radova na Karepovca.

Prenosimo ga u cijelosti:

-Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada ”Karepovac” obuhvaća faznu izgradnju, sastoji se od PAKETA A, B i C s odgovarajućim fazama pojedinih paketa, a radovi unutar svake od spomenutih faza su opisani u izvatku iz projekta koji je u prilogu ovog dopisa, a koji je sastavni dio dozvole za gradnju. Za svaku od faza i paketa ishodi se uporabna dozvola što je definirano Projektom i dozvolom za gradnju.

Prvom fazom paketa A koja se obavezno izvodi prva, obuhvaćen je djelomični iskop, premještanje i konačno oblikovanje postojećeg otpada prema projektnom rješenju i projektnim kotama koje je bilo nužno obaviti kako bi se oslobodio prostor za izgradnju sanitarne plohe, oblikujući pri tom tijelo deponije na način da ima potrebni stabilitet te izgradnja same sanitarne plohe sa svim potrebnim građevinama i infrastrukturom za funkcioniranje sanitarne plohe kao tehnološke cjeline.

Prilikom raspisa natječaja za radove 1. Faze paketa A sanacije, u dokumentaciji o nabavi, u točci II. Podaci o predmetu nabave, Opis predmeta nabave, vrlo je jasno bilo naznačeno da je projekt podijeljen na faze i da se radovi odnose na samo jednu i to prvu fazu paketa A te su prilikom davanja ponude i potpisa Ugovora za izvođenje radova Izvođači bili upoznati sa ovim činjenicama.

Izgrađena sanitarna ploha sa infrastrukturom je tehnološka cjelina za koju je potrebno ishoditi uporabnu dozvolu kako bi je Grad Split odnosno komunalno poduzeće Čistoća mogli preuzeti i početi na njoj odlagati otpad koji svakodnevno stiže iz Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.
Za ovaj dio radova Ugovorom o izvođenju radova sa zajednicom ponuditelja GT trade d.o.o. i Eurco d.d. predviđen je rok od 24 mjeseca. Člankom 21. Ugovora je definirano: „Završetkom prvog dijela ugovorenih radova smatra se datum naveden u zapisniku uspješno obavljenog tehničkog pregleda u kojem je utvrđeno da se može izdati uporabna dozvola. Rok završetka svih radova iznosi 30 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao“.
Dakle, dodatnih 6 mjeseci je predviđeno za dovršetak radova oblikovanja tijela deponije i prekrivanje slojem inertnog materijala.

Po dovršetku ovih radova moguće je, po prethodno provedenoj nabavi, uvesti u posao izvođača na slijedećoj fazi – trećoj fazi paketa A u kojoj je predviđena izgradnja plinskih zdenaca, prekrivanje deponije završnim prekrivnim sustavom te izgradnja aktivnog sustava otplinjavanja.

Sve što je do sada izvedeno, izvedeno je temeljem glavnog projekta, izmjene i dopune glavnog projekta i dozvole za gradnju te prethodno ishođenih potvrda na projekt od strane javno-pravnih tijela. Potreba za izmjenom projekta je proizašla iz činjenice da je prilikom započinjanja radova na deponiji zatečeno cca 450.000 m3 otpada više nego je to bilo predviđeno projektom. Iz toga je proizašao zahtjev prema Izvođaču za noćnim radom na prebacivanju otpada kako bi period dodijavanja mirisom trajao što kraće, a što je Izvođaču i plaćeno kroz dodatne povećane troškove. Sve je ovo jasno obznanjeno Gradskom vijeću.

Što se tiče navoda o podizanju kote odlagališta, Projektom je definirano privremeno odlaganje novog otpada na vrhu deponije za vrijeme trajanja radova, a što je također posljedica povećanog volumena zatečenog otpada. Upoznati ste da je ovaj projekt imao dodatno opterećenje zbog konstantnog, svakodnevnog pristizanja otpada ne samo iz Grada Splita već i okolnih gradova i općina. Projektom je određeno da će se privremeno odloženi otpad premjestiti u sanitarnu plohu nakon što se za istu ishodi uporabna dozvola.
Preporuka je Projektanata da se što prije krene u treću fazu paketa A, što je u skladu sa navodima iz dopisa društva Eurco ali i svih sudionika u gradnji i investitora Grada Splita.

Međutim, društvo Eurco kršenjem ugovornih odredbi te neispunjenjem ugovorne obveze na predaju dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole za na terenu izvedenu sanitarnu plohu izravno onemogućuje Grad Split u planiranom nastavku izvođenja radova iz faze 3 paketa A sanacije Karepovca.
Tehnički pregled nije održan iz razloga što društvo EURCO kao Izvođač radova nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju odnosno nije dostavio Izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i dokumentaciju kojim se potvrđuje kvaliteta ugrađenog materijala, opreme i radova sukladno Zakonu o gradnji, a što je u suprotnosti s odredbama Ugovora o izvođenju radova.
Otezanjem tehničkog pregleda i ishođenja uporabne dozvole za dio građevine društvo Eurco d.d. oteže i nastavak na slijedećim fazama radova.
Grad Split je pozvao Izvođača da hitno dostavi nedostajuće izjave i atestnu dokumentaciju te omogući Gradu Splitu podnošenje zahtjeva za zakazivanje novog tehničkog pregleda i dobivanje uporabne dozvole za izvedene radove / građevinu Paketa A Faze 1 kako bi minimalizirali kašnjenje i smanjili buduće štete te na miran način okončali spor.
Pitamo se koji su stvarni motivi za slanje ovog dopisa?

 

Politika
Split